De Nederlandse AOW-uitkering is deze nu in België belastbaar?

De AOW-vergoeding is een vergoeding die door de Nederlandse AOW-wet wordt voorzien en in feite kan gelijkgesteld worden met een bestaansminimumuitkering.

Om aanspraak te kunnen maken op een AOW-uitkering volstaat het dat men inwoner is van Nederland zelfs wanneer men er niet zou werken! Als men geen inwoner is van Nederland vereist de AOW-wet wel dat men in Nederland wegens een in dienst verband verrichte arbeid aan loonbelasting is onderworpen. De heffingsbevoegdheid van België in dit verhaal was al langer een punt van discussie.

In een arrest van het Hof van Cassatie van 5 mei 2017 werd geoordeeld dat een Nederlandse AOW-uitkering bekomen door een Belgische inwoner slechts belastbaar is in België indien er een rechtstreekse of onrechtstreekse band is met de tewerkstelling. Dit betekende m.a.w. dat een groot gedeelte van de AOW-uitkeringen niet in België belastbaar waren.

Op initiatief van de Belgische belastingadministratie werd als reactie nu in een nieuwe wet "houdende diverse fiscale bepalingen" voorzien. Deze nieuwe wet van 25 december 2017 wijzigt de omschrijving van belastbare pensioenen. Dit zorgt er voor dat België in alle gevallen AOW-uitkeringen die werden uitgekeerd vanaf 01/01/2017 kan belasten als pensioen los van het feit of er sprake is van een beroepswerkzaamheid.

Conclusie: AOW-uitkeringen toegekend aan belastingplichtigen zonder uitoefening van enige beroepswerkzaamheid zijn vanaf 01/01/2017 ook belastbaar in België.

 

Axel Gerrits
Fiscaal Jurist             22/8/2018