De Nederlandse AOW uitkering is deze nu in België belastbaar?

De AOW vergoeding is een vergoeding die door de Nederlandse AOW-wet wordt voorzien en in feite kan gelijkgesteld worden met een bestaansminimumuitkering.

Om aanspraak te kunnen maken op een AOW uitkering volstaat het dat men inwoner is van Nederland zelfs wanneer men er niet zou werken! Als  men geen inwoner is vereist  de AOW wet wel  dat men in Nederland wegens een in dienst verband verrichte arbeid aan loonbelasting is onderworpen.

Als inwoner (zonder daarvoor over de Nederlandse nationaliteit te moeten beschikken) kan men van een AOW uitkering genieten ongeacht of men al dan niet een beroepswerkzaamheid heeft verricht..

De Belgische fiscus gaat uit van het idee dat vergoedingen die door de Nederlandse AOW worden uitgekeerd, belastbaar zijn omdat zij het karakter hebben van een pensioen dat op basis van vroegere beroepsactiviteiten werd uitgekeerd.

Vele jaren zijn hierover reeds discussies geweest met de Belgische fiscus. Er is ook al heel wat rechtspraak hierover gewezen.

Uiteindelijk is er nu sinds het Cassatie-arrest van 5 mei 2017 duidelijkheid gekomen en is er dus nu een duidelijk standpunt ingenomen over de al dan niet belastbaarheid van deze uitkering.

Vermits het hier gaat om een tweede cassatie in dezelfde zaak dient men bijgevolg de zienswijze van dit arrest van het Hof van Cassatie te  volgen en kan men bijgevolg niet meer anders oordelen dan in die zin.

Opdat de AOW vergoeding belast kan worden in België, dient er een rechtstreeks of een onrechtstreeks verband te bestaan met de beroepswerkzaamheid die werd uitgeoefend; indien de uitkering ook gedeeltelijk verband houdt met het feit dat men gedurende een gedeelte van zijn leven in Nederland heeft gewoond,of gewoon op vrijwillige wijze bijdragen heeft betaald, kan dit geen reden zijn om de AOW uitkering totaal te belasten !

Het hof van Beroep van Gent dd 17.2.2015 (waartegen door de fiscus een tweede maal in cassatie werd gegaan  en welk cassatieberoep werd verworpen)  maakt bijgevolg gewoon een pro rata berekening om te weten welk gedeelte van de AOW uitkering kan belast worden op basis van de betaalde bijdragen in het kader van de beroepswerkzaamheid, het andere gedeelte van de AOW vergoeding dat gevormd werd met vrijwillige bijdragen of gewoon op basis van het  feit van wonen in Nederland wordt dus vrijgesteld..

De vroegere stelling dat de AOW uitkering steeds  rechtstreeks ofwel onrechtstreeks betrekking heeft op een beroepswerkzaamheid in de zin van artikel 34§1,1° WIB 92 is onjuist. Daaruit volgt dus niet dat de uitkering steeds zou moeten beschouwd worden als een pensioen en derhalve ook in België belast dient te worden.

 

Axel Gerrits
27/06/2017
Fiscaal Jurist