Hervorming vennootschapsbelasting: vanaf 01/01/2020

In het zomerakkoord van 26/07/2017 werd de grote hervorming van de vennootschapsbelasting voorgesteld. Op 01/01/2020 trad de laatste fase van deze hervorming in werking. In onderstaand overzicht kan U de belangrijkste maatregelen terug vinden die vanaf aanslagjaar 2021 ( voor een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 01/01/2020) in werking treden.

1.Verdere tariefdaling vennootschapsbelasting

Het tarief in de vennootschapsbelasting daalt verder van 29% naar 25%. Voor kleine vennootschappen blijft het tarief van 20% behouden op de eerste schijf belastbare basis tot 100.000 euro.

De aanvullende crisisbijdrage van 2% wordt volledig afgeschaft. 

2.Afschaffing degressieve afschrijvingen

In het verleden konden vennootschappen hun investeringen versneld afschrijven, het zogenaamde degressief afschrijven. U kon op deze manier een investering sneller afschrijven in de eerste jaren door een grotere afschrijving  in uitgaven te brengen.

Vanaf 01/01/2020 wordt het stelsel van degressief afschrijven in de vennootschapsbelasting afgeschaft. 

3. Pro-rata temporis afschrijven

Voortaan zullen kleine vennootschappen verplicht worden hun investeringen pro-rata af te schrijven voor het jaar van de investering. In het verleden mochten kleine vennootschappen nieuwe investeringen onmiddelijk voor een volledig jaar afschrijven ongeacht de aankoopdatum van de investering, dus zelfs wanneer de aankoop gebeurde op 31.12.

4.Aftrekbaarheid autokosten

De aftrekbaarheid van autokosten was gekoppeld aan de CO2-uitstoot van uw wagen.  Hoe hoger de uitstoot van uw wagen, hoe lager de kostenaftrek. Vanaf 01/01/2020 wordt gewerkt met een nieuwe CO2-formule voor de berekening van de fiscale aftrekbaarheid van autokosten. Deze nieuwe formule zal ook van toepassing zijn voor de aftrekbaarheid van brandstofkosten.

5.Afschaffing 120% aftrek van bepaalde uitgaven

De fiscus was in het verleden akkoord dat bepaalde uitgaven voor 120% in aftrek werden gebracht. De 120% aftrekbaarheid van kosten verdwijnt en wordt verlaagd naar 100%.  Het gaat in bijzonder om de volgende uitgaven:

-kosten voor elektrische wagens,  kosten voor beveiliging van gebouwen en de uitgaven voor bedrijfsfietsen

Axel Gerrits

2/1/2020