Het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: fase vanaf 01/01/2020

Op 01/05/2019 trad het nieuwe wetboek van Vennootschppen en Verenigingen ( "WVV") in werking. Vanaf 01/01/2020 worden alle bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen onderworpen aan de dwingende regels van het nieuwe WVV.

In onderstaand overzicht kan U een overzicht vinden van de belangrijkste dwingende bepalingen die vanaf 01/01/2020 automatisch van toepassing zullen zijn.

1.Benaming vennootschap

De nieuwe benamingen van de vennootschapsvormen en hun afkortingen gelden vanaf begin 2020. De term BVBA behoort tot het verleden en wordt automatisch in BV veranderd. U past dus best even de naam aan op alle documenten die van de vennootschap uitgaan. 

2.Uw BV verliest zijn kapitaal

Onder het nieuwe WVV is voor de oprichting van een nieuwe vennootschap GEEN maatschappelijk kapitaal meer nodig, zoals wel het geval was voor de BVBA. Vanaf 01/01/2020 wordt het volgestorte kapitaal, alsook de wettelijke reserve van de BV automatisch omgezet in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening.

3.Nieuwe vereisten bij dividenduitkering

Het zal ook niet langer zomaar mogelijk zijn via dividenduitkeringen geld uit de vennootschap te halen. Een dividend kan alleen als de solvabiliteit EN de liquiditeitspositie van de vennootschap dat toelaten. Vroeger diende U enkel de netto-actief test toe te passen(het eigen vermogen mocht niet onder nul gaan). Vanaf 01/01/2020  is er nog een tweede voorwaarde: de liquide middelen  moeten toelaten dat na uitkering van een dividend  alle opeisbare schulden van minimaal de eerstvolgende 12 maanden  kunnen betaald worden.

4.Begrenzing van de bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuuders van vennootschappen zullen voor hun daden slechts aansprakelijk zijn tot een geplafonneerd bedrag. Dit bedrag hangt af van de grootte van de vennootschap. Deze begrenzing van de bestuurdersaansprakelijkheid geldt enkel voor de toevallige lichte fout van de bestuurder.

5.Vernieuwing vereffeningsprocedure

De vereffeningsprocedure wijzigt nu voor de kleine onderhands opgerichte vennootschappen, de V.O.F. en Comm.V.

Onder het oude vennootschapsrecht konden de V.O.F. en de Comm.V. via een korte procedure vereffend worden zonder  de tussenkomst van een  revisor of notaris. Vanaf 01/01/2020 wordt nu wel  een verslag van een extern accountant  vereist.

Axel Gerrits

2/1/2020